بایگانی برای برچسب: شبکه های MANET وVANET

شبکه های MANET وVANET به عنوان بخشی از زیر ساخت های اینترنت اشیاء

شبکه های MANET  شبکه های MANET  به زیر ساخت های کمتری از شبکه نیاز دارند و شامل گره هایی بی سیم متصل به هم است که به آسانی در همه جهات حرکت می کنند....

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک