بایگانی برای برچسب: azure kubernetes service

(azure kubernetes service (aks

بسیاری از توسعه دهندگان  از Kubernetes on Azure استفاده می کنند اما در حال حاضر این سرویس دارای برنامه رسمی خود است و با نام (Azure Kubernetes Se...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک