بایگانی برای برچسب: استفاده از تکنیک shoulder surfing

Social engineering یا مهندسی اجتماعی چیست؟

مهندسی اجتماعی در واقع هنر متقاعد کردن قربانی برای آشکار سازی اطلاعات می باشد که افراد help desk و مدیران سیستم را در بر می گیرد. اگر افراد نسبت به ار...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک