آرشیو برای دسته بندی: رایانش ابری

(azure kubernetes service (aks

بسیاری از توسعه دهندگان  از Kubernetes on Azure استفاده می کنند اما در حال حاضر این سرویس دارای برنامه رسمی خود است و با نام (Azure Kubernetes Se...

بیشتر بخوانید 0

Kubernetes یا K8s چیست ؟

در اینجا به معرفی kubernetes می پردازیم که در واقع Kubernetes یا K8s چیست ؟ به عنوان یک پلتفرم منبع باز و توسعه پذیر است که برای مدیریت&nbsp...

بیشتر بخوانید 0

طراحی سیستم Multi agent/Multi objective برای تامین خدمات در Vehicular Cloud

در این مقاله درباره طراحی سیستم Multi agent/Multi objective برای تامین خدمات در Vehicular Cloud خواهیم گفت که با افزایش برنامه های کاربردی در حوزه IOT...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک