آرشیو برای: نرم افزار، تکنولوژی و سرویس

2

پروژه های اکتیو شبکه

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس
network virtualization-1

پروژه های مجازی سازی

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس
تعدادی از پروژه های پرساتک